10 typer problematisk seksuell atferd

Hopp til et tema i artikkelen:

10 typer problematisk seksuell atferd

Vi har tidligere skrevet om sexavhengighet og pornoavhengighet, samt symptomer på disse. Et tegn på avhengighet er at behovet for stimuli går ut over familie, jobb og fritid. Definisjonen på avhengighet er nemlig tvangsmessige tanker og atferd, som til tross for destruktive og i noen tilfeller farlige konsekvenser, ofte ikke kan stoppes av personen selv.

Hensikten med denne artikkelen er at du som leser skal få et klarere bilde av hva det er å være sexavhengig. Det kan være viktig med kunnskap om hvor skillet går mellom sunn sex og problematisk seksuell atferd, for bedre å kunne vite når det er lurt å få hjelp.

Det er viktig å merke seg at denne artikkelen er rettet mot personer med en avhengighet, og ikke mennesker med ulike typer seksuelle preferanser eller livsstil.

Hyperseksualitet vs sexavhengighet

Ifølge Store Medisinske leksikon defineres hyperseksualitet som svært aktiv seksuell atferd. Man ser det gjerne i forbindelse med hormonforstyrrelser, eller også ved maniske episoder for mennesker med bipolar lidelse. Hyperseksuell atferd forekommer ofte i situasjoner hvor kontrollsenteret i hjernen er svekket, enten som følge av hjerneskade, demens eller personlighetsforstyrrelser. Hyperseksualitet er derfor ofte medisinske tilfeller der hjernens evne til å kontrollere og å begrense behov er svekket, ofte som følge av skader.

Hyperseksualitet er derfor ikke det samme som sexavhengighet. Sexavhengighet kan ofte ha sammenheng med, eller er resultat av en traumatisk barndom. Det er ofte snakk om fysisk og/eller emosjonelt misbruk, og man ser gjerne at det er avhengighet i miljøet barnet vokser opp i. Dette kan være i form av alkohol, narkotika, spill, mat eller andre substanser som for eksempel piller.

Sexavhengighet og problematisk seksuell atferd

Avhengighet har ofte de samme mønstrene, uansett om det er sex, alkohol, piller, gambling eller mat. Tankene dreier seg ofte om hvordan få dekket behovet man har, samtidig som man må møte konsekvensene av avhengigheten. Dette kan være å holde kontroll på løgner, finne tid til å pleie egen avhengighet, forsvare egen atferd, diskusjoner med familie eller lignende.

Avhengig atferd kan gå ut over blant annet familie, jobb, livskvalitet, økonomi og sosialt liv. Dette kan føre til en smerte som igjen trigger behovet for mer av den destruktive atferden. Det kan fort bli en ond sirkel.

På lik linje som at alkohol kan dempe smerte for en alkoholavhengig, kan sex ha den samme dempende og stimulerende effekt for en sexavhengig.

Men finnes det tegn man kan se etter? Hva er egentlig problematisk seksuell atferd? Ved å være klar over ulike tegn på problematisk atferd, kan man ofte få hjelp før ringeffektene av avhengigheten blir for store. Du trenger nemlig ikke la det gå så langt at problemene har tatt over store deler av livet ditt før du søker hjelp. Å få hjelp tidlig er aldri noe du vil tape på.

Ta testen: Er du sexavhengig?

sexavhengighet

10 typer problematisk seksuell atferd

Her forklarer vi ti typer problematisk seksuell atferd. Noen opplever kanskje at de kjenner seg igjen i flere av disse typene. For andre kan det være ett enkelt emne som spesielt oppleves som triggende og som kan være roten til sexavhengighet.

1. Sex basert på smerte
En sexavhengig har ofte blitt seksuelt misbrukt som barn. Sex som inkluderer smerte er derfor ofte en stor del av de mentale og psykiske konsekvensene fra oppveksten. I noen tilfeller må det derfor smerte til for at personen skal nå klimaks.

2. Fantasisex
Vi har tidligere skrevet om de skadelige ringvirkningene av pornoavhengighet. Pornoindustrien har utnyttet tabufantasier og skammen mange kjenner på rundt dette. Å bruke porno er derfor ofte en måte for den avhengige å unngå verden og realiteten på, og en måte å rømme inn i en fantasi.

Porno blir ofte brukt i kombinasjon med masturbasjon, som i mange tilfeller blir en form for tvangshandling. Man slipper også å være i møte med andre mennesker for å få stimulert avhengigheten. Dette kan føles tryggere for mange som kjenner på sosial angst eller ønsker å holde andre mennesker på avstand. For noen kan det også være en måte å håndtere generell angst på.

3. Voyeuristisk sex
Dette går ut på at personen liker å se på andre være intime sammen, ofte uten at de er klar over at noen ser på. Den sexavhengige kan objektivisere de som blir sett på, og dermed oppnå en trygg avstand til andre mennesker. Problemer med intimitet er ofte noe som går igjen, og på denne måten, spesielt når ikke personene er klar over at de blir sett på, så holdes den trygge avstanden på plass.

4. Utstillingssex
Her handler det om at personen liker å bli sett på selv. Alt fokus ligger på å få oppmerksomhet fra andre rundt en, mennesker som ikke selv deltar i den seksuelle adferden. Oppmerksomheten og sjokket som kommer fra de som ser på, er nøkkelen her. Det å bryte med sosiale normer, kan også bidra til spenning.

5. Forførende rollesex
Dette kan likne et rollespill, der målet er å forføre og å skape en forelskelse til den man ønsker å ha sex med. Lysten og hengivenheten forsvinner ofte så fort man har hatt sex. Det kan også sees i lys av at personen går inn i forhold hvor det spilles en forførerrolle. Som et resultat av at personen ikke kan eller ønsker å være seg selv, så søkes det gjerne etter flere forhold som kan fylle andre behov som gjerne ikke blir fylt i kun ett forhold. Dette kommer ofte av frykten for å bli forlatt, og igjen, vanskeligheter for ekte emosjonell intimitet.

6. Kjøpe sex
Her kan ofte spenningen ligge i selve betalingen. Det representerer anonymiteten som er sentral i sex som er kjøpt og betalt. Betalingen understreker at man ikke trenger å kjenne hverandre, ikke trenger å dele noe privat og unngår også intimitet.

7. Sex som byttehandel
Sex kan i mange tilfeller brukes som en kilde til makt. I noen tilfeller hvor det har vært misbruk i barndommen, kan det å forhandle med sex gi tilbake litt av kontrollen i voksen alder. Dette er derfor ett av mange eksempler på maktmisbruk. Det er allikevel en kortvarig kontroll, og det åpner verken for intimitet eller ekte, dype bånd basert på kjærlighet.

8. Påtrengende sex hvor man bryter andres grenser
I noen tilfeller kan en avhengig ha vrangforestillingen om egen personlighet eller om hva andre synes om ham/henne. Den avhengige kan ha en overbevisning om at ingen ønsker å delta frivillig i seksuelle handlinger. Det er derfor ingen annen mulighet enn å «stjele» sex for å få det. Å bryte andre personers grenser eller intimsone blir eneste måte å få tilfredsstilt behovet.

9. Høyrisikosex
Dette kan sammenlignes med når en rusavhengig trenger en «quick-fix», altså at behovet må bli stimulert kjapt. Ved sexavhengighet utføres høyrisikosex med fremmede partnere. Det er ingenting annet enn sex, ingen forføring og ingen spill. Selve sexen er i fokus, og kan derfor også være potensielt farlig. Det kan være en risiko for kjønnssykdomer eller farlige situasjoner, noe som er en del av spenningen.

10. Sex for å utnytte en annen person
I noen tilfeller kan man se situasjoner hvor en person bruker posisjonen eller makten sin til å få sex. I et arbeidshierarki kan man ofte se at en person i en sårbar posisjon kan bli utnyttet av noen med mer makt. Her spilles det på tillit og romantiske følelser for å oppnå muligheten til å utnytte den sårbare personen for sex.

Få rask og diskré hjelp her

For mer info rundt punktene over, se HER.

hyperseksualitet og seksuell adferd

Kunnskap om sexavhengighet: nøkkelen til riktig hjelp

Det som går igjen som en underliggende årsak til sexavhengighet er ofte hva den avhengige tenker om seg selv og hva han/hun fortjener. Disse overbevisningene har ofte rot i traumer fra barndommen. Rådgiver Patrick Carnes, Ph.D, drar paralleller mellom sexavhengighet og andre typer avhengighet. Han viser til det man er avhengig av som noe som alltid vil være der, noe som aldri svikter og som er stabilt.

Avhengigheten er derfor en trygghet, selv om den samtidig støtter opp om destruktiv og selvsaboterende adferd.

Fordi man har et feilaktig bilde av seg selv og sin egenverdi, ønsker man ofte å isolere seg. Isolasjon kan være tøft i seg selv, og følelsen av å være mindre verdt enn andre kan da fort bli forsterket. Men man føler man må holde seg skjult og spesielt skjule avhengigheten sin. Trøsten man har i isolasjonen er paradoksalt nok det man er avhengig av, og i dette tilfelle – sex.

Det er derfor viktig å forstå at sexavhengighet er nettopp det – en avhengighet, og kan derfor også behandles på lik linje med andre avhengigheter. De underliggende årsakene må hentes frem og det er disse man må få behandling for. Viktige temaer her er selvbildet og oppfatning av egenverdi.

Få hjelp mot problematisk seksuell atferd

Det er ikke alltid man kan «kurere» en sexavhengig, men man kan lære å håndtere det som trigger avhengigheten, for slik å unngå at avhengigheten kontrollerer livet. Dette er ofte noe som må jobbes med over tid, så tålmodighet er en del av prosessen. Å opparbeide tillit til andre mennesker, og å åpne for muligheten for ekte emosjonell intimitet kan være en utfordrende prosess. Men det kan føles litt lettere om man får hjelp underveis.

Det er ingen skam å ha utviklet en avhengighet, og det er ingen skam å få hjelp.

Få hjelp mot sexavhengighet