Tilbyr terapi hjemme eller på nett

Hva er vel nærere og kjærere enn vår egen familie? Hvor vondt er det ikke når en eller flere i familien sliter? Dette gjør vi i Terapivakten noe med ved å tilby familieterapi på en helt ny måte. Vårt unike behandlingskonsept gjør det mulig for hele familien, gammel som ung, å få hjelp til å løse opp i problemene de bærer på her og nå, i eget hjem. Enten ved at en av våre terapeuter kommer hjem til dere, eller på nett via digitale videosamtaler. Vi tilbyr også individuell terapi for enkeltpersoner og hjemmebasert rusbehandling

Ove Andre Remme arbeidet i mange år med ulik terapi som angår familiers og familiemedlemmers problemer. Han erfarte at det ofte er på hjemmebane problemene starter, og at det er der det største arbeidet ligger. For mange er det en stor utfordring bare å komme seg ut av døra, og her så Ove et stort behov det ikke fantes noen god løsning på. Dette ønsket han å gjøre noe med, og i 2017 startet han Terapivakten.

Verden er i forandring og varer og tjenester tilbys i stadig større grad som hjemmelevering. Hvorfor ikke også tilby en så viktig tjeneste som terapi hjemme? Med hjemmeterapi sløser vi ikke bort din dyrbare tid på transport og kjedelige venterom. Du får behandling etter dine premisser, tilpasset din tidsplan og din livsstil. Dette gjør det enklere å ta tak i problemene her og nå, og gi deg selv, eller hele familien din en bedre og mer harmonisk hverdag.

Våre terapeuter

Anne Mette Nilsen

Vår gestaltterapeut i Oslo

Anne Mette ble ferdig utdannet fysioterapeut i 2005. Hun tok senere videreutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo for å bli psykoterapeut. I 2016 etterutdannet hun seg innen Somatic Experiencing, som er en kroppsorientert terapiform for behandling av traumer. Anne Mette har hatt egen praksis siden 2013, og som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening er hun bundet til strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og etiske retningslinjer. Klientgruppen til Anne Mette er unge, voksne og eldre, og hun har også erfaring fra eldreomsorg og skole.

Ivona Andrea Petrovic

Vår psykoterapeut i Oslo

Ivona har en mastergrad i klinisk helsepsykologi, og har erfaring innen både akutt psykiatri og avrusning. Her har hun jobbet med mennesker med ulike utfordringer, blant annet angst, depresjon og nedstemthet, og avhengighet. Ivona har et fokus på eksistensielle utfordringer, disse kan oppleves som følelser av tomhet eller meningsløshet. Hun benytter en integrativ behandlingsmetode, det vil si at hun anvender ulike terapeutiske metoder innenfor psykologien for å tilpasse seg klientens problemstilling. Hun ønsker sammen med klienten å finne ut hva som kan gi en opplevelse av mening og mestringsfølelse i hverdagen. Ivona har også en god flerkulturell forståelse, og er opptatt av å se utfordringer i sammenheng med klientens familiedynamikk.  

Liv Berit Nyblin Løken

Vår psykoterapeut i Drammen, Asker og Bærum

Liv Berit har arbeidet som lærer i skolen, miljøspesialist i psykiatrien og som psykoterapeut i privat organisasjon. Hun er blant annet utdannet uttrykksterapeut og klinisk helsearbeider. Hun har også videreutdanning innen traumerelatert dissosiasjonsforstyrrelser. Liv Berit har mange års erfaring med stabilisering av stress, traume, angst og depresjon, og med familieveiledning. Samtidig har hun god kjennskap til kroniske lidelser, spiseforstyrrelser og sorgarbeid. Noen av hennes spesialområder er flerkulturell problematikk, integrering og sosial kompetanse.

Mette Gravdal

Vår psykoterapeut i Sandefjord 

Mette har arbeidet i flere år innen offentlig administrasjon og ledelse. I 2017 etterutdannet hun seg til samtaleterapeut innen psykosynteseterapi. Psykosyntese er en bevissthetorientert terapiform for de fleste former for mental ubalanse. Mette har hatt egen praksis siden 2020, og som medlem av Norsk Psykosynteseforening er hun bundet til strenge krav til faglig oppdatering, veiledning og etiske retningslinjer. Klient gruppen til Mette er unge, voksne og eldre. Mette har også erfaring fra depresjon, angst, stress og traumer. Hos Mette fokuseres det bl.a. på selvtillit, sunne grenser, tunge tanker, glede og nytelse, mening og retning for deg som du egentlig er.

Farzana Kausar

Vår flerkulturelle terapeut

Farzana har en master i nevrologisk psykologi og to års videreutdanning i traume psykologi og vold i nære relasjoner. Hun har erfaring av å jobbe med familier og barn i kriser, sorg, depresjoner og traumer. Hun har også flere års erfaring med å jobbe med veiledning av barn opp til 18 år hos Kors på halsen. Videre har hun erfaring med å jobbe med mennesker under dyp krise på grunn av dødsfall i nær person og sinne/bitterhet på grunn av omsorgssvikt og vold fra foreldre. Hun kjenner også den muslimske familiekulturen fra land som Afganistan, Syria, Palestina, Tyrkia og Saudiarabi og hun snakker både urdu, hindi og punjabi. Hos Farzana kan du få individuell terapi og gruppeterapi timer for blant annet sorg, depresjon, fobi, angst og bedre selvfølelse.

Hanne Vadum Madsen

Vår psykoterapeut i Oslo

Hanne har arbeidet som lærer i videregående skole og psykoterapeut i egen praksis i flere år. Hun har lang erfaring med spesialpedagogisk tilrettelegging og veiledningsarbeid både for familier og enkeltpersoner. I sitt arbeid med mennesker vektlegger hun det å se muligheter fremfor begrensninger. Hanne har mastergrad i klinisk psykisk helsearbeid med søkelys på helsefremmende faktorer og personlig vekst. Er utdannet kropps-, relasjons- og ressursterapeut i Danmark, psykoterapeut i integrativ terapi (NIFT) og sertifisert PREP- veileder fra Modum Bad. Hun har bred erfaring blant annet med terapi for unge fra familier med rusproblematikk, kronisk sykdom og kritisk sykdom i nære relasjoner.

Signe Kjelsrud

Vår kognitive terapeut i Oppland og Hedmark

Signe er utdannet familieterapeut fra 1995 og leverer sin master våren 2021. Hun var en av de 30 først som ble utdannet som Pmto-terapeut i Norge (2001). Hun har etter dette arbeidet i 20 år med veiledning av foreldre som har barn med atferdsvansker. Hun er også utdannet kognitiv terapeut og har arbeidet privat med terapi for mennesker med sosial angst, helseangst, fobier og depresjon. Signe har arbeidet i mange år med opplæring og veiledning av terapeuter. Hun har også jobbet mye med veiledning av skole og barnehage og har spesiell interesse for barn og unge som føler at skolehverdagen blir vanskelig.

Tone Lise Haraldseid

Vår familieterapeut i Kristiansand

Tone Lise er utdannet vernepleier og har lang erfaring i arbeid med personer med spesielle behov, deres familier og andre systemer de er en del av, slik som skole eller arbeid. Hun har en mastergrad spesialisert i ekteskap- og familie terapi fra USA. Her har hun jobbet med par, familier, grupper og individer med et bredt spekter av problemstillinger. Blant annet utfordrende atferd, depresjon, traumer og ulike samlivsproblemer. Tone Lise har erfaring med mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner. Hun fokuserer på hvordan vi kan bli fanget i ulike mønstre og hvordan komme ut av disse for å forbedre oss selv og de relasjonene vi står i.

Ellen Marie Berg-Nilsen

Vår familieterapeut i Trondheim

Ellen Marie Berg-Nilsen er utdannet sosionom ved NTNU, og har videreutdanning som familieterapeut ved Diakonhjemmet høyskole i Oslo. Hun har også videreutdanning innen sorg og krisearbeid, spesielt rettet mot barn og unge, men også voksne. Videre har hun lang og bred yrkeserfaring fra St. Olavs hospital i Trondheim, der hun har arbeidet de siste 17 årene. Her har hun hovedsakelig arbeidet med familier som mister et familiemedlem i kreft.  Hun har hatt barn og unge som pårørende, og sorgarbeid,  som sine hovedfelt. Her har hun arbeidet med familier både som gruppe, par og enkeltindivider. Ellen har også lengre erfaring med parterapi og terapi for enkeltindivider.

Våre terapeuter innen rus og avhengighet

Ove Andre Remme

Vår rusterapeut i Oslo og Akershus

Ove Andre er sertifisert rus og familieterapeut med videreutdanning i gestaltterapi. Ove Andre har ti års erfaring med å jobbe med rusavhengige og deres pårørende. Han har også behandlet ungdommer med sammensatte utfordringer. I tillegg har Ove inntatt flere lederposisjoner innen behandling av rusavhengige og deres pårørende. Ove har jobbet både i private og offentlige behandlingsklinikker og har tidligere vært faglig leder hos en klinikk med avtale med spesialisthelsetjenesten. Ove Andre har dessuten brukererfaring fra hans eget utdanningsfelt og holder også foredrag for private og offentlige oppdragsgivere.

Arne Helge Halvfstad

Vår rus og pårørendeterapeut i Telemark

Arne Helge har 12 års erfaring i arbeid med rusavhengige og deres pårørende. Han har jobbet i både offentlige og private behandlingsinstutisjoner for voksne og ungdom med sammensatte utfordringer, men som har rusmisbruk som fellesnevner. I de siste årene har han spesialisert seg på ettervern og avrusning for unge voksne, da på oppdrag fra offentlige helsetjenester i fem forskjellige fylker. Arne Helge er utdannet rusterapeut i Sverige med videreutdanning i trauma og gestaltterapi. Han har fremdeles kontakt med samtlige av de klientene han har fulgt fra avgiftning til en rusfri hverdag, de er kilden til kunnskap og refleksjon, samt en daglig påminnelse om at det nytter.

Monica Wegling

Vår pårørendeterapeut i Oslo

Monica Wegling er gestaltterapeut MNGF, og har doktorgrad fra Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU på tematikken helseangst og overbehandling. Hun har skrevet bøker og artikler om seksuell identitet og spiseforstyrrelser, noe hun også har personlig erfaring med. Monica har erfaring som pårørende til rusavhengige, noe hun bruker aktivt i arbeidet som terapeut. Hennes spesialområder som terapeut er seksuell identitet, kjønnsdysfori/transseksualitet, spiseforstyrrelser og pårørendeproblematikk i russammenheng.

Wibeche Lium Toft

Vår pårørendeterapeut i Trondheim

Wibeche er utdannet helsefagarbeider og har gjennom denne jobben møtt ulike mennesker med ulik problematikk og kriser. Hun har videreutdannet seg som pårørende- og rusterapeut i Sverige, og har gjennom disse årene blitt kjent med ulike avhengigheter og medavhengighet. Hun har også fått økt kunnskap om sykdommen og om hvordan familien kan styrke sine individuelle roller. Wibeche er familie- og pårørende terapeut i Trondheim, og vil bidra med kunnskap og veiledning til pårørende.

Harald Møllen

Vår rusterapeut i Aust- og Vest-Agder

Harald har jobbet med rus- og avhengighetslidelser siden 2007. Han er utdannet rusterapeut med fordypning i gestaltterapi, samtidig som han har videreutdanning i familieterapi. Harald har også utdannelse innen kriminalitet som livsstil og i CAMS, som er en forebyggende behandlingsfilosofi for selvmordstruede klienter. Han brenner for å hjelpe mennesker til et liv i harmoni med seg selv og sine omgivelser. Harald har også egenerfaring innen flere av sine utdanningsfelt.

Elin Kvanvik

Vår rusterapeut i Haugesund

Elin er sertifisert rusterapeut, og under utdannelse til gestaltterapeut ved Norsk Gestalt Institutt i Oslo. Elin har over 15 års erfaring med å jobbe med mennesker med rusavhengighet og annen avhengighet. I tillegg har hun jobbet med mennesker med psykiske lidelser, og har videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Elin jobber nå som ruskonsulent i kommunen. Den største motivasjonen i hennes arbeid er å følge klienter på veien mot et rusfritt liv. Elin er opptatt av familiesystemer, hvordan vi mennesker tar med oss dysfunksjonelle atferdsmønster og karaktertrekk fra barndommen inn i voksenlivet, og hvordan vi kan endre på dette.

Ledelsen

Ove Andre Remme

Gründer og styreleder

Ove Andre er utdannet innen gestaltterapi og familie- og avhengighetspsykologi. I en årrekke har han arbeidet terapeutisk med sammensatte utfordringer hos ungdom og voksne, i tillegg til å ha inntatt ulike lederposisjoner. Han har vært med på å bygge opp flere behandlingsprogram for ulike instutisjoner, hvorav noen har hatt avtale med spesialisthelsetjenesten. Som gründer for Terapivakten bygger Ove Andre på sine tidligere erfaringer og ekspertise, og hans glødende engasjement har ikke minst vært essensielt med å grunnlegge og videreutvikle bedriften.

Josefin Sandberg

Markedssjef

Josefin Sandberg ble markedssjef i Terapivakten i april 2018 og deleier i desember samme år. I Terapivakten engasjeres hun av å bidra til å bygge opp en helsetjeneste som utfyller eksisterende helsetilbud og gjør det enklere for mennesker å få behandling. Gjennom å tilby terapi hjemme eller digitalt, håper Josefin at Terapivakten skal bli et lavterskeltilbud som kan bidra til å øke folkehelsen i Norge. 

Monica Wegling

Kommunikasjonssjef

Monica Wegling har arbeidet som journalist og skribent i mange år, og har helseforebygging som sitt spesialfelt. Hun ønsker å bidra til å bryte ned fordommer omkring psykisk helse, og å gjøre psykisk helsehjelp tilgjengelig for alle. Som sjef for kommunikasjon og mediehåndtering har hun ansvar for å besvare pressehenvendelser og for Terapivakten´s kommunikasjonsstrategi. Hun jobber også som pårørendeterapeut for Terapivakten. Kontaktinformasjon: monica@terapivakten.no

Terapeutiske hjemmetjenester

Terapivakten er de første i Norge som tilbyr terapeutiske hjemmetjenester. Hjemmeterapi fungerer ofte som en form for psykisk førstehjelp, og er godt utbredt i en del andre land. Med hjemmeterapi gjør vi det lettere for deg å ta første steget mot forandring, ved å tilpasse behandlingen etter din livssituasjon og dine premisser.

Psykiske helseproblemer rammer mange

Atskillige nordmenn er plaget med en dårlig psykisk helse. Psykiske lidelser er blitt en folkesykdom, og angst og depresjon rammer så mange som inntil 12 % av Norges befolkning. I tillegg kommer mørketallene, det vil si alle de uregistrerte tilfellene av angst og depresjon. Som en konsekvens av redusert psykisk helse – eller psykisk uhelse, som det også kalles, registreres det mellom 500-600 selvmord årlig i Norge. Dette ønsker vi å gjøre noe med, ved å tilby mer fleksibel, persontilpasset og bekvem behandling.

Kontakt oss for å motta terapeutiske hjemmetjenester innen kort tid

Les i vår blogg