Rus og psykisk helse: 5 fakta som vil overraske deg

Rus og psykisk helse: 5 fakta som vil overraske deg

Rus og psykisk helse: 5 fakta som vil overraske deg

Samspillet mellom rus og psykisk helse er et komplekst tema som påvirker mange menneskers liv. Det er viktig informasjon som kan gi oss en bedre forståelse av sammenhengene i dette området.

 • Forholdet mellom rus og psykisk helse er nært og komplekst. Rusmidler kan både utløse og være en konsekvens av psykiske lidelser.
 • Samspillet mellom bruk av rusmidler og mental velvære har endret seg og fått mer oppmerksomhet de siste årene.
 • Å forstå hvordan disse to faktorene påvirker hverandre, er avgjørende for effektiv forebygging, behandling og støtte.

Denne artikkelen ser nærmere på hvordan rus og psykisk helse påvirker hverandre, med fokus på relevant forskning og eksempler fra det norske samfunnet. Vi vil også diskutere ulike behandlingsalternativer for rusavhengighet, som kan være til hjelp for de som møter disse utfordringene. Videre ser vi også på forskjellige rusbehandlinger, hvor enkelte metoder kan gi positive resultater.

Enten du selv sliter eller kjenner noen som gjør det, vil kunnskapen du finner her være verdifull. Den gir deg en dypere forståelse av hvilke faktorer som spiller inn i problemene knyttet til rus og psykisk helse, samt muligheter for bedring.

1. Rus og psykisk helse: De vanligste voksen lidelsene i Norge

Angst, depresjon og ruslidelse utgjør de mest utbredte psykiske lidelsene blant voksne i Norge. Disse lidelsene påvirker hverdagen for mange og kan medføre betydelige utfordringer i både personlige og profesjonelle sammenhenger.

 • Angst er en tilstand preget av overdreven uro, bekymring og frykt. Denne lidelsen kan manifestere seg i ulike former, som generalisert angstlidelse (GAD), panikklidelse og sosial angst.
 • Depresjon er karakterisert ved vedvarende tristhet, tap av interesse eller glede, og kan føre til en rekke fysiske og emosjonelle problemer.
 • Ruslidelse, også kjent som substansbrukforstyrrelse, innebærer en skadelig bruk av rusmidler som alkohol, narkotika eller medikamenter.

Forekomst av ruslidelser er spesielt høy blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser – opp til ti ganger høyere enn i den generelle befolkningen. Dette peker på et mønster der ruslidelser ofte overlapper med andre psykiske lidelser:

 • Rusmisbruk kan være et forsøk på selvmedisinering for å lindre symptomer på angst eller symptomer på depresjon.
 • Samtidige lidelser kan skyldes felles underliggende årsaker som genetisk sårbarhet eller miljømessige stressfaktorer.
 • Personlighetstrekk som impulsivitet og risikosøking kan øke sannsynligheten for både rusmisbruk og utvikling av psykiske problemer.

Forståelsen av disse sammenhengene er avgjørende for riktig behandling og støtte for de som sliter med både ruslidelser og psykiske helseutfordringer.

2. Selvmedisinering og andre teorier om sammenhengen mellom rusmisbruk og psykiske helseproblemer

Når vi diskuterer sammenhengen mellom rusmisbruk og psykiske lidelser, er det viktig å ta hensyn til flere teorier som forklarer dette kompliserte forholdet.

Selvmedisineringsteorien er en av de mest etablerte teoriene i denne sammenhengen. Denne teorien antyder at individer kan bruke rusmidler som en måte å håndtere symptomer på underliggende psykiske lidelser på. For eksempel kan en person med angst bruke alkohol for å lindre følelser av nervøsitet og spenning, eller en person med depresjon kan ty til narkotika for å oppleve midlertidig lindring fra deres nedstemthet.

Men det er viktig å merke seg at selvmedisinering ofte fører til en ond syklus hvor rusmisbruk forverrer de psykiske symptomene på lang sikt, noe som igjen fører til økt bruk av rusmidler.

En annen relevant teori er sårbarhetsteorien, som ser på rollen av genetiske og miljømessige faktorer i utviklingen av både rusavhengighet og psykiske lidelser. I henhold til denne teorien, kan personer med en bestemt genetisk predisposisjon være mer sårbare for utvikling av disse lidelsene, spesielt i nærvær av visse miljømessige stressfaktorer, som traumer eller tidlige negative opplevelser fra barndom og oppvekst.

Forskning støtter denne teorien ved å vise at visse gener er assosiert med både rusavhengighet og psykiske lidelser som depresjon og angst, noe som tyder på en felles genetisk sårbarhet.

Når vi diskuterer effekten av miljøfaktorer, er det også viktig å merke seg at rusmisbruk og psykiske lidelser ofte forekommer i sammenheng med sosiale og økonomiske problemer, noe som kan forverre begge tilstandene.

Forståelsen av disse teoriene gir verdifull innsikt i det komplekse samspillet mellom rusmisbruk og psykiske lidelser. Dette kan igjen informere utviklingen av mer effektive behandlings-strategier for å hjelpe de som står overfor disse overlappende utfordringene.

Selvmedisinering og andre teorier om sammenhengen mellom rusmisbruk og psykiske helseproblemer

3. Den komplekse dynamikken mellom bipolar lidelse, PTSD og rusavhengighet

Bipolar lidelse og PTSD (posttraumatisk stresslidelse) representerer to psykiske helseutfordringer som ofte er tett vevd sammen med rusavhengighet. Forståelsen av disse forholdene er avgjørende for å gjenkjenne og behandle samspillet mellom dem.

Bipolar lidelse og risiko for rusmisbruk

 • Personer med bipolar lidelse opplever ofte ekstreme humørsvingninger.
 • I maniske faser kan økt risikotaking og impulsivitet føre til rusmiddelbruk.
 • Depressive episoder kan motivere til selvmedisinering med rusmidler for å lindre symptomer.
 • Ustabiliteten i affektive tilstander kan komplisere både identifiseringen og behandlingen av rusproblemer.

PTSD som trigger for rusmisbruk

 • Traumatiske opplevelser kan føre til utvikling av PTSD, hvor flashbacks, mareritt og angst er sentrale symptomer.
 • Rusmidler brukes noen ganger som en flukt fra de smertefulle minnene forbundet med PTSD.
 • Dette kan skape en ond sirkel hvor rusmidler både demper symptomer midlertidig, men også bidrar til vedlikeholdelsen av PTSD over tid.

Forståelsen av disse dynamikkene er kritisk for å legge til rette for effektiv hjelp. Behandlings-strategier må være fleksible nok til å håndtere den doble belastningen som bipolar lidelse og PTSD representerer når de forekommer sammen med rusavhengighet.

4. Rollen til barndomstraumer i samspillet mellom rus og psykisk helse

Tidlige traumatiske opplevelser, også kjent som barndomstraumer, kan påvirke en persons psykiske helse betydelig gjennom livet. Sårbarhet oppstår når disse tidlige negative opplevelsene setter et avtrykk på individets psyke, noe som kan føre til både rusavhengighet og psykiske lidelser senere i livet.

Enkelte forskningsstudier viser at barn som har vært utsatt for traumatiske hendelser, er mer tilbøyelig til å utvikle rusproblemer som voksne. Dette er fordi rusmidler ofte brukes som en mekanisme for å håndtere de smertefulle minnene og følelsene som stammer fra disse traumene.

Traumer og rusavhengighet

 • Traumatiske barndomsopplevelser kan skape et mønster av selvmedisinering, der individer bruker rusmidler for å lette sin indre smerte eller ubehag.
 • Rusmidler kan gi en midlertidig flukt fra de vonde minnene, men på lang sikt forverrer de ofte individets psykiske helse og forsterker avhengigheten.
 • Tidlige traumer kan også bidra til utviklingen av mentale lidelser som angst og depresjon, noe som igjen kan øke risikoen for rusmisbruk.

Traumer og psykiske lidelser

 • Tidlige traumer er sterkt knyttet til utviklingen av psykiske lidelser. Barn som har vært utsatt for traumatiske opplevelser, er mer sannsynlig å utvikle psykiske helseproblemer som voksne.
 • Disse problemene kan omfatte posttraumatisk stresslidelse (PTSD), angstlidelse, depresjon og andre stemningslidelser.

Rusmisbruk og psykisk helse: Forebygging og behandling av rus og psykiske lidelser

 • Gjenkjenning og behandling av barndomstraumer er avgjørende for å forhindre rusavhengighet og psykiske helseproblemer hos voksne.
 • Terapeutisk intervensjon kan bidra til å behandle de underliggende traumene og redusere risikoen for etterfølgende rusmisbruk.

Å forstå sammenhengen mellom barndomstraumer, rusmisbruk og psykiske helseproblemer kan hjelpe oss til å utvikle mer effektive forebyggings- og behandlings-strategier.

Se våre bruker erfarne rusterapeuter

5. Veien til Bedring: Behandlingsmuligheter for personer med samtidige rus- og psykiske lidelser

En integrert behandlingsmodell er essensiell for å adressere den intrikate naturen av dobbeldiagnose. Denne modellen sammenfletter terapier rettet mot både rus- og psykiske lidelser, og anerkjenner at disse ofte er dypt sammenvevd.

Evidensbaserte metoder i dobbeldiagnosebehandling:

 • Motiverende Intervju (MI): Motiverende intervju (MI) bygger på klientens egen motivasjon for endring.
 • Kognitiv Atferdsterapi (KAT): Hjelper klienter med å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd.
 • Dialektisk Atferdsterapi (DAT): Effektiv for emosjonsregulering og redusering av selvskading eller rusmisbruk.
 • Farmakologisk behandling: Bruk av medikamenter kan være nødvendig for å håndtere symptomer på både rusavhengighet og psykiske lidelser.

Fremvoksende tilnærminger:

 • Integrert gruppebehandling: Grupper som fokuserer på dual recovery, hvor deltakerne lærer strategier for å håndtere begge tilstandene samtidig.
 • Brukermedvirkning: Inkluderer pasientens stemme i planleggingen og gjennomføringen av behandlingen, noe som kan øke engasjementet og suksessraten.
 • Holistiske helsemodeller: Tar for seg individets totale livssituasjon inkludert bolig, arbeid og sosial støtte.
 • Digital helse intervensjon: Bruk av teknologi som apper eller nettbaserte plattformer for å gi støtte og terapeutiske verktøy.

Dobbeldiagnose krever en skreddersydd tilnærming som tar høyde for den unike kombinasjonen av utfordringer hver person står overfor. Behandlingsplaner må være fleksible, tverrfaglige og kontinuerlig tilpasset individets progresjon og behov.

Identifiseringen av underliggende årsaker er avgjørende. Dette sikrer at behandlingen ikke bare adresserer symptomene, men også rot-årsakene som bidrar til opprettholdelsen og som ofte forsterker rusavhengigheten og psykiske lidelser.

Dette er min historie som aktiv rusmisbruker og veien min til frihet fra rusmidler og samtidige psykiske lidelser. Med riktig hjelp til riktig tid fant jeg veien ut fra et ensomt og vondt mørke, utdannet meg og bruker min faglige og personlige erfaring til å hjelpe andre.

Søk Hjelp: Ressurser for individer og familier berørt av samspillet mellom rus og psykisk helse

Når man står overfor utfordringene ved rus og psykisk helse, er det avgjørende å finne riktige ressurser. Støttegrupper og nettverk tilbyr uvurderlig hjelp gjennom fellesskap og forståelse. De kan være kraftige verktøy for de som søker veien til bedring.

1. Støttegrupper

Støttegrupper gir en plattform for utveksling av erfaringer og oppmuntring. Deltakere kan lære av hverandres reiser, få innsikt i mestringsstrategier og bygge relasjoner som styrker deres sosiale nettverk.

2. Nettverk

Nettverk kan omfatte profesjonelle tjenester, frivillige organisasjoner eller online fora. Disse nettverkene tilrettelegger tilgang til informasjon, peker på veien til hjelp og skaper et miljø der individet ikke føler seg alene.

Terapivakten er et eksempel på en tjeneste som kan bidra betydelig i denne prosessen. Med sitt fokus på fleksibilitet møter Terapivakten behovet for umiddelbar hjelp:

 • Tilbyr terapi både online og personlig, noe som er spesielt nyttig for de som måtte ha begrensninger knyttet til transport eller mobilitet.
 • Sikrer at klienter får tildelt en psykolog eller rusmiddelterapeut innen 48 timer.
 • Vektlegger diskresjon, med en garanti for at klientenes identitet holdes anonym overfor arbeidsgivere og offentlige helsesystemer.

Det er viktig å merke seg at støtte og ressurser varierer basert på individets unike behov. Noen vil ha nytte av å delta i gruppeterapi eller støttegrupper, mens andre kan ha behov for mer individualisert oppfølging fra en terapeut eller rådgiver.

Ved å utnytte disse ressursene, legger individer og familier grunnlaget for en stabil og bærekraftig bedringsprosess. Tilgang til riktig type støtte kan gjøre en vesentlig forskjell i håndteringen av samspillet mellom rus og psykisk helse.

Konklusjon

Ved å øke bevisstheten og kunnskapen kan vi redusere stigmaet rundt rus og psykisk helse. Dette krever en felles innsats:

 • Del informasjon om rus og psykisk helse i nettverket ditt.
 • Støtt tiltak som fremmer åpenhet og forståelse.

Det er viktig med helhetlig omsorg for de som er berørt av disse utfordringene. Dette innebærer:

 • Tilgang til integrerte behandlingsprogrammer.
 • Støtte fra både fagfolk og lokalsamfunnet.

Kampen mot rusavhengighet og psykiske lidelser er en kontinuerlig prosess. Det krever dedikasjon, ressurser og tålmodighet. La oss jobbe sammen for et samfunn der de som sliter får den hjelpen og støtten de trenger.

Start med en gratis samtale

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten