Behandling for rusproblemer og alkoholproblemer

Hjelp til deg med rusproblemer og alkoholproblemer

Behandling for rusproblemer og alkoholproblemer

Hjelp til behandling for deg med rusproblemer og alkoholproblemer

Resultatorientert og anonym behandling for deg med rusproblemer og alkoholproblemer er en betydelig støtte for de som opplever rusproblemer eller alkoholproblemer. Men hva innebærer egentlig “rusbehandling”? Hvordan kan det hjelpe? Og hvorfor er en helhetlig tilnærming så viktig?

Hva er rusbehandling?

Rusbehandling, i sin mest grunnleggende form, er et sett med intervensjoner rettet mot å styrke og støtte evnen til å leve uten avhengighet av rusmidler. Men det stopper ikke der.

Behandling for rusproblemer og alkoholproblemer handler ikke bare om å fjerne tilgangen til rusmidler eller kontrollere inntaket på tross av skade og kostnader. Det tar for seg et mylder av samtidige utfordringer – alt fra håndtering av skyldfølelse og skam, til å takle depresjon, angst, traumer, ADHD, psykose. Behandlingen adresserer også fysiske helseproblemer som hepatitt, underernæring, cirrhose, nerveskader, kreft; samt sosiale problemer som tidlig rusbruk hindrer utdanning og trening.

Definisjon av rusbehandling: Rusbehandling er en serie intervensjoner designet for å hjelpe individer som sliter med avhengighet av rusmidler eller alkohol. Målet er å styrke og støtte evnen deres til å leve uten substansavhengighet.

Helhetlig tilnærming til behandling for rusproblemer og alkoholproblemer

En helhetlig tilnærming til behandling av rusproblemer og alkoholproblemer er viktig fordi rusavhengighet rammer alle aspekter av et individs liv. Det svekker selvkontroll, dominerer livet, utnytter svakheter – det blir en livsstil sentrert rundt substansbruk. Derfor krever effektiv behandling aksept, respekt og gjenkjenning av brukerens styrker og utfordringer. Det er nødvendig med en integrert tilnærming som tar hensyn til både fysiske, psykologiske og sosiale faktorer.

En slik tilnærming inkluderer:

 • Psykologisk støtte: Inkluderer bruk av psykoterapi for å hjelpe individer med å håndtere de mentale og følelsesmessige aspektene ved avhengighet.
 • Sosial støtte: Her inngår gruppeterapi og støttegrupper som en del av behandlingsprosessen.
 • Fysisk helsehjelp: Behandling tar for seg fysiske helseproblemer forbundet med langvarig rusmisbruk.

Helhetlig tilnærming til rusbehandling: En omfattende metode for behandling av rusmisbruk som tar for seg alle aspekter av et individs liv, inkludert deres mentale, fysiske og sosiale velvære.

En slik tilnærming sikrer at alle områder som påvirkes av rusmisbruk adresseres samtidig – noe som øker sjansene for langvarig bedring og en vellykket overgang til et rusfritt liv.

Helhetlig tilnærming til rusbehandling

Fordeler ved resultatorientert og anonym behandling av rusproblemer og alkoholproblemer

Resultatorientert og anonym rusbehandling tilbyr en rekke fordeler for individer som sliter med alkohol- eller rusproblemer. Gjennom denne tilnærmingen kan konkrete resultater oppnås mens personvernet til individet opprettholdes.

Fordeler med resultatorientert og anonym rusbehandling

 1. Økt selvkontroll gjennom behandling: En nøkkelaspekt ved rusbehandlingen er utviklingen av strategier for å håndtere trangen til rusmidler. Dette innebærer ikke bare teknikker for å bryte gamle vaner, men også tilegnelse av nye, sunnere alternativer. Ved å lære å identifisere triggere og utvikle effektive responsmekanismer, kan individer øke sin selvkontroll og motstand mot fristelser.
 2. Effektiv håndtering av fysiske utfordringer: Mange rusavhengige lider av fysiske helseproblemer som direkte resultat av deres misbruk. Disse kan variere fra leverskader til underernæring. Rusbehandlingsprogrammer tar sikte på å adressere disse problemene gjennom medisinsk overvåkning og behandling, noe som bidrar til å redusere komplikasjoner og fremme generell helse.
 3. Styrking av sosiale ferdigheter: Rusavhengighet kan ofte føre til sosial isolasjon og relasjonelle problemer. Behandlingsprogrammer legger stor vekt på gjenoppbyggingen av sosiale nettverk og utvikling av kommunikasjonsteknikker. Disse ferdighetene er avgjørende for vellykket reintegrering i samfunnet og kan hjelpe individer med å opprettholde langsiktig bedring.
 4. Rollen Terapivakten spiller: Terapivakten er et lavterskeltilbud som raskt gir tilgang til støtte fra brukererfarne rus-terapeuter med ekspertise innen rus og psykisk helse. Terapivakten garanterer anonymitet og diskresjon, noe som kan redusere barrierer for å søke hjelp.

Ved å kombinere disse aspektene bidrar rusbehandlingen til en helhetlig bedring og øker sjansene for varig edruelighet. Med Terapivaktens engasjement får den enkelte den nødvendige støtten for å navigere veien mot et liv fri fra avhengighet.

Se våre erfarne rusterapeuter

Viktige elementer i resultatorientert og anonym behandling av rus og alkoholproblemer

Individuell Terapi

Individuell terapi utgjør kjernen i enhver effektiv rusbehandlingsmodell. Denne tilnærmingen anerkjenner den enkeltes unike erfaringer med rusmiddelavhengighet og tilbyr skreddersydd støtte. Gjennom psykoterapi blir klientene veiledet til å utforske bakenforliggende årsaker til avhengigheten, noe som kan inkludere traumer, psykiske helseproblemer eller stress.

Psykoterapiens rolle i rusbehandling:

 • Identifisering av triggere: En avgjørende del av terapien er å jobbe sammen med klienter for å identifere spesifikke situasjoner, følelser, eller hendelser som utløser trangen til rusmidler. Dette kan inkludere alt fra stress på jobben, til bestemte sosiale situasjoner, eller bestemte stemninger. Ved å gjenkjenne disse ‘triggerne’, kan klientene begynne å forstå hvorfor de føler en trang til å bruke rusmidler.
 • Utvikling av mestringsstrategier: Når triggerne er identifisert, er neste trinn i terapien å utvikle effektive mestringsstrategier. Disse teknikkene kan inkludere pusteøvelser, distraksjonsteknikker, eller kognitive omstruktureringsmetoder som hjelper klientene til å håndtere triggerne sine uten å ty til rus. Målet er at klientene skal kunne kontrollere sine reaksjoner på triggene istedenfor at triggene kontrollerer dem.
 • Behandling av samtidige lidelser: Ofte er rusproblemer kompliserte ved andre psykiske lidelser som angst, depresjon eller personlighetsforstyrrelser. Dette blir ofte referert til som ‘dobbeltdiagnoser’. I slike tilfeller vil psykoterapi adressere både rusproblemet og den samtidige lidelsen for å sikre en helhetlig bedring.
 • Fremme av selvinnsikt: Veiledende samtaler har som mål å hjelpe klienten til bedre selvforståelse og innsikt i egne handlinger og tanker. Dette kan innebære å utforske tidligere erfaringer, undersøke hvordan disse erfaringene påvirker nåværende atferd, eller reflektere over hvordan personlige tro og verdier kan bidra til rusmisbruk. Gjennom denne prosessen kan klientene utvikle økt emosjonell intelligens og bedre evne til å ta konstruktive valg.

Terapeuter bruker ulike psykoterapeutiske metoder, som kognitiv atferdsterapi (KAT), dialektisk atferdsterapi (DAT) og motiverende intervju (MI). Disse metodene er effektive for tidlig intervensjon og kan bidra til varig endring.

Eksempler på terapimetoder:

 • Kognitiv Atferdsterapi (KAT): Denne terapiformen er fokusert på å endre destruktive tankemønstre og atferd relatert til rusmisbruk. KAT tar sikte på å hjelpe en person til å forstå hvordan hans eller hennes tanker, følelser og atferd samhandler. Gjennom KAT lærer klientene teknikker for å identifisere og utfordre negativ tenkning, noe som kan redusere trangen til å bruke rusmidler. Metoden fokuserer på nåværende problemer og anvendelige løsninger, snarere enn å dvele ved fortiden.
 • Dialektisk Atferdsterapi (DAT): Denne terapiformen er spesielt nyttig for personer som har problemer med å regulere sine følelser, noe som ofte er tilfellet med mennesker som sliter med rusavhengighet. DAT læres opp i ferdigheter knyttet til mindfulness, emosjonell regulering, mellommenneskelig effektivitet og toleranse for nød , alle disse ferdighetene hjelper klienter med å bygge bedre relasjoner og leve et mer balansert liv.
 • Motiverende Intervju (MI): Dette er en rådgivningsstil designet for å øke motivasjonen for endring gjennom empatisk samtale. MI bygger på ideen om at motivasjon til endring kommer innenfra, snarere enn fra utenforliggende press. Terapeuten fungerer som en guide, hjelper klienten til å utforske sin egen ambivalens og finne sine egne grunner for endring. Dette kan være særlig nyttig i rusbehandling, der motivasjonen for å bli rusfri kan variere sterkt fra person til person.

Rusbehandling må være fleksibel for å møte den enkeltes behov. Noen trenger et intensivt forløp ved innleggelse på en klinikk for å håndtere alvorlige abstinenser og få stabilisert helsen. Andre kan ha større nytte av poliklinisk behandling der de bor hjemme mens de får støtte.

Tilpasset behandlingsplan inkluderer:

 • Grundig vurdering av hver enkelts situasjon.
 • Utforming av en behandlingsplan basert på individets mål og utfordringer.
 • Kontinuerlig evaluering og justering av planen etter fremgang eller nye behov.

Samarbeidet mellom terapeut og klient er essensielt. Det bygger på tillit, respekt, og en felles forståelse om at gjenoppretting er mulig. Engasjement fra begge parter fører til et mer aktivt deltakelse i tilfriskningsprosessen.

Gruppeterapi og støttegrupper

Gruppeterapi og støttegrupper er andre viktige komponenter i rusbehandling. Deltakelse i disse gruppene gir en mulighet til å dele erfaringer og lære av andre som går gjennom lignende utfordringer.

Fordelene ved å delta i gruppeterapi og støttegrupper under behandlingen

 1. Sosial støtte: Gruppeterapi skaper et miljø der medlemmer kan gi og motta sosial støtte, noe som kan bidra til å redusere følelsen av isolasjon.
 2. Læring gjennom deling: Ved å dele sine egne erfaringer, kan medlemmene bidra til hverandres forståelse og læring rundt rusavhengighet.
 3. Felles identitet: Å være en del av en gruppe der alle sliter med liknende problemer, kan bidra til å skape en følelse av felles identitet og tilhørighet.
 4. Ansvarlighet: Regelmessige møter hjelper medlemmene å holde seg ansvarlige for deres handlinger, noe som kan være gunstig for dem som sliter med selvkontroll.

Tidlig intervensjon er viktig i alle aspekter av rusbehandling, inkludert gruppeterapi. Jo tidligere en person starter behandling, jo bedre er sjansene for et positivt resultat. Ved å delta i gruppeterapi fra et tidlig stadium, kan individer dra nytte av den umiddelbare støtten som det gir.

Det er verdt å merke seg at gruppeterapi og støttegrupper ikke utelukker bruk av individuell terapi. Tvert imot, de kan komplementere hverandre på en måte som gir en mer helhetlig tilnærming til behandlingen.

Som med all behandling, er det viktig å huske at det ikke finnes en ‘one-size-fits-all’ løsning. Hva som fungerer best vil variere fra person til person, og det kreves en tilpasset plan for å sikre best mulig resultat.

Se våre erfarne rusterapeuter

Veien til tilfriskning: Ettervern og langsiktig selvpleie

Etter endt rusbehandling er det essensielt å ha et godt planlagt ettervernsprogram for å forhindre tilbakefall og støtte langsiktig selvpleie. Disse tiltakene er avgjørende for en vellykket overgang til et rusfritt liv.

Viktigheten av Ettervernstiltak etter endt rusbehandling:

 • Sikrer kontinuerlig støtte og veiledning
 • Bidrar til å opprettholde de positive endringene som er oppnådd under behandlingen
 • Gir verktøy for håndtering av stress og triggere som kan føre til tilbakefall
 • Styrker ferdighetene som kreves for å leve et balansert og sunt liv

Selvhjelpsstrategier for å opprettholde edruskap og rusfrihet:

 • Etablering av sunne rutiner, inkludert regelmessig trening og riktig ernæring
 • Utvikling av personlige målsettinger for fremtiden som motiverer vedlikehold av nøkternhet
 • Skape et støttende nettverk av venner, familie og eventuelt fagpersoner
 • Benytte teknikker fra psykoterapi for selvmonitorering og emosjonsregulering

Ettervernet må skreddersys individuelt, idet hver persons vei til gjenoppretting er unik. Det anbefales at deltagere i etterbehandlingsprogrammer deltar i regelmessige oppfølgingssamtaler med terapeuter og fortsetter å benytte seg av støttegrupper.

Gjennom langsiktig selvpleie og dedikasjon, kan individer med rusproblemer bygge en solid grunnmur for varig bedring.

Dette er min historie som aktiv rusmisbruker som jeg håper vil gi deg håp om at rusfrihet og et godt liv som rusfri er mulig å oppnå.

Støtte for pårørende: En viktig del av tilfriskningsprosessen

Pårørende spiller en kritisk rolle i rusbehandlingen. Deres engasjement kan være en kraftfull ressurs i den rusavhengiges vei mot et liv uten avhengighet. Terapivakten anerkjenner betydningen av pårørendes involvering og tilbyr derfor veiledning og støtte til familie og venner som er berørt.

 • Forstå rusavhengighet: Pårørende får opplæring for å forstå rusavhengigheten og dens konsekvenser. Dette skaper grunnlag for empati og effektiv kommunikasjon.
 • Strategier for støtte: Veiledning om hvordan man best kan støtte den rusavhengige, uten å bidra til videreføring av avhengigheten, er essensielt. Pårørende lærer grensesetting og motivasjonsteknikker.
 • Selvhjelp for pårørende: Ressurser og verktøy blir gjort tilgjengelige slik at pårørende også kan ivareta sin egen helse. Stressmestring og nettverksbygging er viktige komponenter.
 • Tilgang på ressurser: Informasjon om hjelpeorganisasjoner som “pårørendesenteret.no”, Al-Anon og “landsforbundet mot stoffmisbruk” gir pårørende ytterligere støtte.
 • Samhandling med Terapivakten: Pårørende inkluderes i behandlingsprosessen der det er mulig, noe som gir verdifull innsikt til og styrker behandlingsforløpet.

Formålet med å gi god støtte til pårørende er å utvikle et mer robust støttenettverk rundt den som gjennomgår rusbehandling. Ved å investere i pårørendes velvære, sikres en mer helhetlig og bærekraftig tilfriskning.

KONKLUSJON

Rusbehandling er en viktig del av rehabiliteringsprosessen for de som sliter med rus- og alkoholproblemer. Denne helhetlige tilnærmingen til behandling fokuserer på å styrke individets evne til å leve uten avhengighet, samtidig som man takler en rekke utfordringer samtidig.

Jo tidligere du søker hjelp, desto bedre er sjansene for en vellykket rehabilitering. Å utsette å søke hjelp kan føre til en livsstil sentrert rundt rusmisbruk, noe som kan være vanskelig å bryte fri fra og forverre psykiske, fysiske, emosjonelle og relasjonelle konsekvenser.

Det er viktig å merke seg at effektiv behandling krever innsats på flere områder i livet, og det kan oppstå tilbakefall selv etter mange år uten bruk. Men husk, det er ikke et nederlag, men snarere en del av tilfriskningsprosessen.

Husk at isolasjon forverrer fortvilelsen og stoffmisbruket; forsøk alltid å opprettholde kontakt med nærmeste krets eller etabler kontakt med støttegrupper.

Å søke hjelp er det første trinnet på veien til rehabilitering. Ta det steget i dag, og start helingsreisen fra rusavhengighet.

Start med en GRATIS “Bli kjent samtale”

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten