Angstlidelser og angstanfall: Slik kan du forbedre din psykiske helse!

Angstlidelser og angstanfall: Slik kan du forbedre din psykiske helse!

Angstlidelser og angstanfall: Slik kan du forbedre din psykiske helse!

Angstlidelse og angstanfall er to begreper som ofte brukes om hverandre, men har forskjellige betydninger. Angstlidelse er en langsiktig tilstand preget av konstant og overdreven bekymring, mens angstanfall er en intens episode av frykt eller ubehag.

Angstlidelser er blant de mest vanlige psykiske helseproblemene. Disse lidelsene kan variere i alvorlighetsgrad fra mild til moderat til alvorlig. Noen mennesker kan oppleve generell angst som påvirker dem mesteparten av tiden, mens andre kan ha spesifikke fobier eller panikklidelser.

På den annen side, et angstanfall er en plutselig topp i frykt eller ubehag som når en topp innen minutter. Dette kan inkludere hjertebank, svette, skjelvinger, kortpustethet og følelse av å være utenfor kontroll.

Forståelsen mellom disse to forholdene er avgjørende, da det bidrar til å identifisere tegn og symptomer tidlig. Det legger også grunnlaget for effektiv behandling.

Psykisk helse inkluderer vår emosjonelle, psykologiske og sosiale velvære. Det påvirker hvordan vi tenker, føler og handler. Å forstå forholdet mellom psykisk helse og angstproblemer kan hjelpe oss å erkjenne viktigheten av god psykisk helse i vårt daglige liv og ta skritt for å forbedre den.

Vanlige symptomer på angst: Gjenkjenning av angstanfall og angstlidelser

For å håndtere angst effektivt, er det avgjørende å gjenkjenne de vanlige symptomene. Når du forstår hvordan kroppen reagerer under et angstanfall, kan du bedre navigere gjennom disse episodene.

Kroppslige reaksjoner under et angstanfall kan inkludere:

 • Rask hjerterytme
 • Svetting
 • Skjelvinger eller risting
 • Pustevansker
 • Følelse av kvelning
 • Smerter eller ubehag i brystet

Disse fysiske symptomene er kroppens naturlige respons på stress og trussel, en del av “kamp eller flukt” -reaksjonen.

Følelsesmessige symptomer på angstlidelse å være oppmerksom på:

 • Føler seg nervøs, rastløs eller anspent
 • En følelse av forestående dommedag
 • Økt hjertefrekvens
 • Å ha tankene full av bekymring
 • Unngåelse av ting som utløser angst

Gjenkjennelse av disse symptomene er det første skrittet mot bedre psykisk helse. Med denne kunnskapen kan du begynne å utvikle strategier for å takle angsten når den oppstår.

Følelsesmessige symptomer på angstlidelse å være oppmerksom på

Årsaker til angstlidelser og angstanfall: En dyp dykk inn i utløsende faktorer

Angstlidelser er et komplekst fenomen som kan være forårsaket av mange forskjellige faktorer. Disse inkluderer genetiske faktorer, tidligere traumer, og visse helseproblemer. La oss utforske noen av de mest vanlige årsakene:

1. Genetiske faktorer

Forskning har vist at angstlidelser kan være arvelige. Hvis en nær slektning har en angstlidelse, kan det øke sannsynligheten for at du også utvikler lidelsen.

2. Tidligere traumer

Mennesker som har opplevd traumatiske hendelser, spesielt i barndommen, er mer sannsynlig å utvikle angstlidelser senere i livet.

3. Helseproblemer

Visse fysiske helseproblemer kan utløse angstsymptomer. Dette inkluderer hjertesykdom, diabetes, og visse nevrologiske lidelser.

Hva angår utbredelsen av angstlidelser, viser statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at rundt 264 millioner mennesker over hele verden lider av forskjellige former for angst.

I Norge er det anslått at cirka 30% av befolkningen vil oppleve en eller annen form for angstlidelse i løpet av livet.

Det er viktig å merke seg at disse tallene bare gir et overslag. Mange mennesker med angstlidelse søker ikke hjelp, og derfor blir de ikke inkludert i statistikken.

Angst er en naturlig reaksjon på stress, men når det blir kronisk eller overveldende, kan det utvikle seg til en angstlidelse. Ved å forstå hva som kan utløse angst, er vi bedre rustet til å håndtere den og søke passende behandling når nødvendig.

Forskjellen mellom angstlidelse og angstanfall: Når bekymring blir alvorlig

Å forstå forskjellen mellom angstlidelse og angstanfall er nøkkelen til effektiv behandling av angst.

Angstanfall er intense episoder av frykt som kommer brått på. De kan være veldig skremmende, men de er i seg selv ikke farlige. Et angstanfall kan oppstå en gang, eller flere ganger, men det betyr ikke nødvendigvis at du har en angstlidelse.

På den annen side er angstlidelse en vedvarende tilstand der bekymring og frykt forstyrrer dagliglivet ditt. Det kan innebære å ha hyppige angstanfall, men det inkluderer også konstant uro, angst og bekymring.

Så hvordan skilles en angstlidelse fra et engangsfenomen med angstreaksjon? Det handler om varighet, frekvens og innvirkning på livet ditt:

 • Varighet: Angstanfall varer vanligvis kort tid (minutter til timer), mens angstlidelser varer i flere måneder.
 • Frekvens: Ved angstlidelse opplever man angstanfall eller følelser av angst mer regelmessig.
 • Innvirkning på livet: Ved en angstlidelse vil symptomer ofte forstyrre daglige aktiviteter, arbeid eller relasjoner.

Viktigheten av riktig diagnose for passende behandlingsstrategier kan ikke understrekes nok. En presis diagnose vil hjelpe helsepersonell med å utforme en effektiv behandlingsplan for hver enkelt pasient. Den mest passende behandlingen vil variere avhengig av om personen opplever isolerte angstanfall, eller lider av en vedvarende angstlidelse.

Se våre hjelpere her

Behandlingsalternativer for å takle angstlidelser

Behandlingsmetoder for angst varierer og tilpasses individets behov. Her er en gjennomgang av ulike terapiformer og deres karakteristika.

Eksponeringsbehandling

Eksponeringsterapi er en effektiv metode for å behandle spesifikke fobier og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Denne tilnærmingen innebærer gradvis eksponering for fryktede situasjoner eller objekter, under kontrollerte forhold, for å redusere angstreaksjoner.

Fordeler

 • Reduserer frykt ved å bryte ned unngåelsesatferd
 • Øker mestringsevnen i fryktinduserende situasjoner

Begrensninger

 • Kan være intens og følelsesmessig utfordrende i startfasen
 • Krevende å gjennomføre uten profesjonell støtte

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi fokuserer på å identifisere og endre negative tankemønstre som bidrar til angstsymptomer. Det lærer individer å utfordre irrasjonelle tanker og erstatte dem med mer realistiske perspektiver.

Fordeler

 • Forbedrer selvbevissthet om tankeprosesser
 • Utvikler langvarige strategier for kognitiv endring

Begrensninger

 • Krever aktiv innsats og engasjement fra pasienten
 • Kan ta tid før betydelige endringer merkes

Pusteteknikker for å redusere angst

Pusteteknikker som dyp diafragmapusting hjelper til med å kontrollere det autonome nervesystemet og kan raskt redusere symptomer på angstanfall.

Fordeler

 • Enkelt å lære og anvende i enhver situasjon
 • Gir umiddelbar lindring av fysiske angstsymptomer

Begrensninger

 • Mindre effektivt for dypere angstlidelser uten kombinasjon med annen terapi
 • Krever regelmessig praksis for optimal effekt
Pusteteknikker for å redusere angst
Pusteteknikker for å redusere angst

Kultur-tilpasset behandling

Kulturtilpasset behandling tar hensyn til pasientens kulturelle bakgrunn i utforming av behandlingen. Dette sikrer at terapeutiske teknikker er relevante og sensitive overfor individets verdier og livssyn.

Fordeler

 • Fremmer større tillit og åpenhet mellom terapeut og pasient
 • Øker sannsynligheten for positive resultater ved å være kultursensitiv

Begrensninger

 • Kan kreve ekstra opplæring av terapeuter i kulturspesifikke problemstillinger
 • Tilgang til kulturtilpassede behandlingsformer kan være begrenset

Emosjonelt fokusert terapi (EFT)

EFT er en form for psykoterapi som jobber med emosjoner fremfor kognitive prosesser, særlig nyttig i parterapi og familiebehandling.

Fordeler

 • Styrker emosjonell intelligens og øker empati i relasjoner
 • Bidrar til heling av emosjonelle sår fra tidligere erfaringer

Begrensninger

 • Kan kreve lengre tids engasjement sammenlignet med andre former for kortvarige terapier
 • Effektivitet avhenger sterkt av individets vilje til emosjonell bearbeiding

Disse behandlingsformene representerer et bredt spekter av intervensjoner designet for å støtte de med angstlidelser. Valg av behandling bør baseres på personlige preferanser, spesifikke symptomer, samt tilgjengelighet av ressurser.

Viktigheten av kartlegging i angstbehandling: Verktøy for evaluering og identifisering

Effektiv behandling av angstlidelser krever presis diagnostikk og oppfølging. Kartleggingsskjemaer er viktige verktøy som brukes systematisk for å vurdere angstsymptomer hos individer. De gir oss et detaljert bilde av pasientens tilstand og hjelper oss med å lage skreddersydde behandlingsplaner.

Bruk av Kartleggingsverktøy

1. Identifiserer spesifikke angstsymptomer

Gjennom å svare på målrettede spørsmål, kan pasienter bidra til å avdekke dybden og omfanget av deres angstproblemer.

2. Måler fremgang over tid

Ved gjentakende bruk kan kartleggingsskjemaer spore endringer i symptomene, noe som gir oss verdifull informasjon om hvor bra behandlingen virker.

3. Tilpasser behandlingsmetoder

Basert på resultatene fra kartleggingen, kan vi endre behandlingsmetodene våre for å passe bedre for pasienten.

Eksempler på kartleggingsskjemaer

Her er noen eksempler på kartleggingsskjemaer som brukes i angstbehandling:

 1. Beck Anxiety Inventory (BAI): Et velkjent spørreskjema som måler graden av angst hos en person ved å vurdere symptomer som nervøsitet, skjelving og hjertebank.
 2. Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A): En bredt anvendt klinisk intervju-skala som bedømmer ulike aspekter av angst, inkludert psykiske og fysiske symptomer.
 3. Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7): Et kort selvrapporteringsskjema fokusert på symptomer relatert til generalisert angstlidelse.

Disse verktøyene er bare noen av mange som brukes i klinisk praksis. For at kartleggingen skal være mest mulig nyttig, er det viktig at den gjøres av en kvalifisert fagperson.

Hvorfor er kartlegging viktig?

Ved å bruke disse verktøyene i behandlingen, kan vi få en bedre forståelse av pasientens lidelse. Dette hjelper oss med å planlegge behandlingen bedre og gjør den mer effektiv.

Kartlegging av angstproblemer er ikke bare et diagnoseringsverktøy; det er en kontinuerlig prosess som støtter terapeutiske intervensjoner og bidrar til optimalisering av behandlingsstrategier.

Start med en gratis “bli kjent samtale”

Tankemønstre og deres innflytelse på angst: Endre negativt kognisjon for bedring

Tankemønstre spiller en nøkkelrolle i utviklingen og vedlikeholdet av angstlidelser. Ens tankegang kan enten forsterke eller minske angstsymptomer. Katastrofetanker, for eksempel, er overdrevne negative tanker om fremtidige hendelser som ofte er irrasjonelle og ubegrunnede.

Negative tanker opprettholder angstlidelse ved å:

 • Skape et negativt syn på verden rundt oss, som igjen øker følelsen av fare og bekymring.
 • Forsterke fryktreaksjoner til uskyldige stimuli, som fører til at man unngår visse situasjoner eller aktiviteter.
 • Bidra til en ond sirkel hvor tankene intensiverer de fysiske symptomene på angst, som igjen styrker de negative tankene.

For å bryte denne syklusen kan kognitiv restruktureringsteknikker anvendes. Dette innebærer:

 1. Identifikasjon av negative tanker: Vær oppmerksom på katastrofetanker og hvordan de påvirker følelsene.
 2. Utfordring av disse tankene: Still spørsmål ved realiteten i disse tankene og søk etter bevis som motbeviser dem.
 3. Erstatning med mer balanserte tanker: Uvikle et mer nyansert syn på situasjonen som ikke er basert på frykt eller pessimisme.

Eksempler på restruktureringsteknikker inkluderer:

 • Dagbokføring – Noter ned situasjonene som utløser negative tanker, samt de alternative, mer realistiske tankene.
 • Rollespill – Øv deg med en terapeut eller en venn for å utforske og modifisere katastrofale scenarier.
 • Bevisstgjøring – Lær å gjenkjenne automatiske negative tanker før de eskalerer til fullblåste katastrofetanker.

Ved å jobbe med tankemønstrene kan individer redusere intensiteten og hyppigheten av angstanfall, samt forbedre sin generelle psykiske helse.

Tankemønstre og deres innflytelse på angst: Endre negativt kognisjon for bedring

Livsstilsfaktorer som påvirker psykisk helse: En helhetlig tilnærming til velvære

Psykisk helse er tett knyttet til kroppens fysiske tilstand. Balansen mellom mental og fysisk velvære er svært viktig. Flere faktorer spiller en stor rolle for å oppnå denne balansen:

Trening

 • Øker endorfiner: Regelmessig trening frigjør endorfiner, også kjent som “lykkehormoner”, som har en positiv effekt på humøret.
 • Reduserer stresshormoner: Aktivitet kan senke nivåene av stresshormonene adrenalin og kortisol i kroppen.
 • Forbedrer søvn: Etter trening blir man ofte trøtt og får bedre og dypere søvn.

Kosthold

 • Viktige næringsstoffer: Vitaminer og mineraler fra et variert kosthold hjelper hjernen vår å fungere bedre.
 • Stabiliserer blodsukkeret: Et kosthold med matvarer som gir langsom energi, som grovt brød og frukt, gir oss jevn energi gjennom dagen.

Søvn

 • Hjelper hjernen å hvile: God søvn er viktig for at hjernen skal kunne sortere inntrykk og følelser fra dagen som har vært.
 • Søvnmangel og angst: Hvis man sover for lite over tid, kan det øke sjansen for å få angst.

Stressmestring er også viktig for å unngå angst:

Avspenningsteknikker

 • Rolige pusteteknikker: Puste rolig og kontrollert kan hjelpe oss å bli mindre engstelige.
 • Slappe av i musklene: Noen ganger spenner vi musklene uten å vite det. Å stramme og slappe av i musklene bevisst kan hjelpe.

Mindfulness

 • Være oppmerksom på øyeblikket: Å være helt til stede her og nå kan hjelpe oss å ikke tenke så mye på bekymringer.
 • Ikke gruble så mye: Mindfulness kan også hjelpe oss til å stoppe vonde tanker som kommer igjen og igjen.

Sosial støtte er viktig for at vi skal ha det bra:

Snakke med andre

 • Dele vanskelige ting: Å snakke med noen man stoler på om ting som er vanskelig, kan gjøre at man føler seg bedre.
 • Gjøre ting sammen: Å finne på noe hyggelig sammen med andre, som å gå tur eller lage mat, kan gi oss en følelse av å høre til.

Gjøre meningsfulle ting

 • Vokse som person: Å drive med hobbyer eller jobbe med noe man liker og synes er viktig, kan gi oss glede og energi.
 • Føle mestring: Når vi klarer å gjøre noe vi har jobbet for, også om det er noe lite, kan det gjøre at vi føler oss flinke og mindre engstelige.

Hvis man forsøker å leve på en måte som tar hensyn til alle disse faktorene, kan det være med på å styrke den psykiske helsen vår. Hver del er viktig for å kunne unngå angst og ha det bra.

Neste skritt: Ta vare på din psykiske helsereise

Søk profesjonell hjelp ved behov:

Vær proaktiv med hensyn til din mentale helse. Hvis du føler at angst forstyrrer hverdagen, er det viktig å kontakte en lege eller psykolog. Profesjonell bistand kan være nøkkelen til bedring.

 • Fastlege: Startpunktet for å søke hjelp. Kan gi råd, behandling eller henvise til spesialist.
 • Psykolog: Tilbyr terapi og strategier for å håndtere angst.
 • Krisetelefoner og hjelpelinjer: Tilgjengelig for umiddelbar støtte.

Fremme åpenhet og bevissthet om psykisk helse:

 • Dialog: Snakk åpent om psykisk helse i familie-, venne-, og arbeidsmiljøer. Det bryter ned stigma og oppmuntrer andre til å dele sine erfaringer.
 • Informasjonsspredning: Bruk sosiale medier og offentlige plattformer til å spre kunnskap om angstlidelser.
 • Utdanning: Delta på kurs eller seminarer for å forstå psykisk helse bedre.

Å ta ansvar for egen mental helse bidrar du også til et sunnere samfunn. Engasjer deg i aktiviteter som fremmer mental velvære, enten det gjelder deg selv eller noen du bryr deg om. Husk at veien mot bedre psykisk helse begynner med et enkelt skritt – ta det skrittet i dag.

Snakk med våre hjelpere

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten