Hvordan forlatthetsfølelse påvirker oss og veien til bedring

Hvordan forlatthetsfølelse påvirker oss og veien til bedring

Hvordan forlatthetsfølelse påvirker oss og veien til bedring

Hva er forlatthetsfølelse

Forlatthetsfølelse er en dyp og smertefull emosjonell tilstand der en person føler seg etterlatt, oversett eller avvist. Dette kan oppstå i situasjoner hvor nære bånd er brutt eller når individets emosjonelle behov ignoreres over lengre tid. Forlatthetsfølelsen er ikke bare knyttet til faktisk fysisk fravær, men også til den subjektive opplevelsen av ikke å bli sett eller verdsatt.

 • Definisjon: Forlatthetsfølelse refererer til den indre opplevelsen av isolasjon og ensomhet som kan oppstå når viktige relasjoner svikter eller når man konsekvent blir neglisjert eller undervurdert.
 • Påvirkning: Uten korrekt håndtering kan forlatthetsfølelsen infiltrere alle aspekter av livet, fra selvbilde til hvordan man interagerer med andre.
 • Helbredelse: Å forstå forlatthetsfølelsens røtter og manifestasjoner er essensielt for å starte helingsprosessen. Gjennom bevisstgjøring og arbeid mot endring kan individer gjenoppbygge sin selvfølelse og etablere sunnere relasjoner.

Utforsking og forståelse av egen forlatthetsfølelse er et kritisk skritt på veien mot helbredelse. Det tillater identifisering av mønstre som bidrar til følelsen, og utvikling av strategier for å møte utfordringene den representerer. Denne innsikten gir grunnlaget for å arbeide aktivt med følelsesmessige sår og fremme personlig vekst.

Hvordan forlatthetsfølelse utvikler seg i familiedynamikk

Familier kommer i alle former og størrelser, hver med sin egen unike karakteristikk. Men noen familier kan uten tvil klassifiseres som uhjelpsomme. Disse familiene har en tendens til å skape et miljø hvor individer kan føle seg emosjonelt forlatt, noe som kan ha langvarige effekter på deres mentale helse.

Egenskaper ved uhjelpsomme familier

Uhjelpsomme familier har ofte visse felles egenskaper som bidrar til å skape og opprettholde en følelse av forlatthet blant medlemmene. Noen av disse egenskapene inkluderer:

 • Mangel på støtte: I uhjelpsomme familier er det ofte en mangel på emosjonell støtte eller erkjennelse av individets følelser og behov. Dette kan føre til at medlemmer føler seg isolert eller uverdsatt.
 • Negativ kommunikasjon: Negativ eller destruktiv kommunikasjon er ofte et kjennetegn ved uhjelpsomme familier. Dette kan inkludere hyppige argumenter, verbale angrep, eller manglende evne til å ha konstruktive samtaler.
 • Manglende grenser: I uhjelpsomme familier er det ofte manglende respekt for personlig plass eller grenser. Dette kan resultere i at medlemmene føler seg overkjørt eller ignorert.

Konsekvenser av å vokse opp i en uhjelpsom familie

Å vokse opp i en uhjelpsom familie kan ha betydelig innvirkning på et individs psykiske helse og velvære. Dette kan inkludere:

 • Underminering av mentale ressurser: Konstant negativitet og mangel på støtte kan underminere et individs mentale ressurser, noe som gjør det vanskelig for dem å håndtere stress eller takle livets utfordringer.
 • Begrensning av individets potensial: Uten riktig støtte og veiledning, kan individer i uhjelpsomme familier finne det vanskelig å realisere sitt fulle potensial. De kan kjenne seg fanget i negative familiemønstre, noe som begrenser deres evne til å trives og oppnå personlig suksess.

Å forstå rollen uhjelpsomme familier spiller i utviklingen av følelser av forlatthet er første skritt mot å overvinne disse utfordringene. Ved å identifisere og adressere disse problemene, er det mulig å starte helbredelsesprosessen og jobbe mot et sunnere og mer tilfredsstillende liv.

Rollen til dysfunksjonelle familiesystemer i å skape forlatthetsfølelse

I et dysfunksjonelt familiesystem er det vanligvis uoppløste konflikter, noe som ofte fører til terapi senere i livet. Toleranse, engasjement og støtte er avgjørende for familiekoheisjon. Men i mange familier mangler disse nøkkelkomponentene, noe som fører til en følelse av forlatthet.

 • Uhjelpsomme families gjør at et individ kan føle seg emosjonelt forlatt.
 • Familier holder daglige opplevelser og utøver en sterk innflytelse selv utenfor hjemmet.
 • Hvis familien er kritisk eller likegyldig, kan dette påvirke individets oppfatning av sin verdi og selvtillit.

Påvirkningen av kritikk og likegyldighet fra familien på vår emosjonelle velvære

Kritikk fra familiemedlemmer kan være skadelig for et individs selvbilde. Dette er spesielt sant når kritikken blir gitt uten hensyn til den emosjonelle effekten det kan ha på mottakeren. Likegyldighet, derimot, kan være enda mer skadelig. Dette er fordi det sender et budskap til individet om at de ikke er viktige nok til å fortjene oppmerksomhet eller anerkjennelse.

I vanskelige tider bringer kunnskapen om at man ikke er alene komfort. Men i uhjelpsomme familier kan denne følelsen av tilhørighet være fraværende, og det kan heller bidra til en følelse av isolasjon og ensomhet.

Genuine familiebånd gir velvære, men mangel på støtte kan forårsake ensomhet og smerte. Velmenende familier kan også intensivere lidelsen hvis de mangler nødvendige ferdigheter. Familiekonflikter, skuffelser og traumer er ofte resultatet av individets forsøk på å søke hjelp fra familiemedlemmer.

En dypere forståelse

Det er viktig å notere at hver familie har unike egenskaper, og det som virker rart eller unaturlig i en familie, kan være normen i en annen. Imidlertid bør en følelse av tilhørighet og aksept være universell i alle familier. For mange mennesker blir modning en prosess med å kutte bånd med familieenheten for å oppnå friheten til å gjøre egne livsvalg.

Forlatthetsfølelser utvikler seg ofte i barndommen og kan etterlate livslange arr hvis de ikke blir behandlet riktig. Forståelsen av hvordan disse følelsene utvikler seg er avgjørende for å håndtere dem effektivt og fremme heling.

Konsekvensene av å bære på følelsen av å være forlatt

Forlatthetsfølelse gjennomsyrer ofte livet til de som vokser opp i unaturlige familier. Denne følelsen setter dype spor og kan manifestere seg i flere aspekter av en persons mellommenneskelige relasjoner og personlige utvikling.

Skadelige virkninger på relasjoner

 • Tillitsproblemer: Individer med forlatthetsfølelse strever med å stole på andre. De frykter at nye bekjentskaper vil forlate dem, noe som kan føre til at de unngår intime bånd eller er overdrevent klengende.
 • Sosial isolasjon: Frykten for ytterligere avvisning kan drive individer til å isolere seg sosialt, noe som skaper en vond sirkel av ensomhet og forsterket forlatthetsfølelse.
 • Konfliktskyhet: Konfrontasjoner eller meningsutvekslinger unngås da disse situasjonene kan oppleves truende og risikable, gitt frykten for å bli forlatt.

Begrensninger i personlig vekst

 • Selvsabotering: En indre overbevisning om ikke å fortjene suksess eller lykke fører ofte til at personer med bakgrunn fra unaturlige familier undergraver egne prestasjoner.
 • Livslange arr: Traumatiske barndomsopplevelser etterlater arr som kan begrense individets evne til å nå sitt fulle potensiale. De sliter med lav selvfølelse og en manglende tro på egen verdi.
 • Perfeksjonisme: For noen blir streben etter perfeksjon en måte å forsøke å oppnå anerkjennelse og kjærlighet på, men dette setter urealistiske standarder og fører til konstant selvkritikk.

Individer som har opplevd forlatthetsfølelse i barndommen, møter utfordringer når de skal navigere sine egne livsveier. Denne følelsen preger deres evne til å inngå og vedlikeholde sunne relasjoner og kan forsterke en grunnleggende ensomhetsfølelse. De kan også finne det vanskelig å ta steget mot selvrealisering og personlig utvikling på grunn av de indre barrierene som har blitt bygget opp over tid.

Mestring av forlatthetsfølelse: Terapi, egenomsorg og sosial støtte

For de som opplever forlatthetsfølelse, er det viktig å søke profesjonell hjelp. Terapi kan tilby et trygt rom hvor man kan utforske og bearbeide følelsene rundt forlatthet. Dette kan innebære å jobbe med traumer fra en dysfunksjonell familie, eller lære nye måter å håndtere disse følelsene på.

Det er også viktig med egenomsorg. Dette kan variere fra person til person, men noen strategier kan inkludere:

 • Å sette av tid for avslapning og rekreasjon
 • Å sørge for regelmessig fysisk aktivitet
 • Å opprettholde en sunn diett
 • Å prioritere søvn

Videre spiller sosial støtte en nøkkelrolle i bedringen. Venner, familie eller støttegrupper kan tilby en følelse av tilhørighet og aksept som er avgjørende i denne prosessen. Sosial støtte kan også gi muligheter til å øve på nye ferdigheter lært i terapi, som å sette grenser eller uttrykke behov og følelser.

Når man jobber med forlatthetsfølelse er det viktig å huske at helbredelse tar tid, og det er helt normalt å ha gode dager og dårlige dager. Det er også viktig å være tålmodig og snill med seg selv gjennom denne prosessen.

Se våre hjelpere her

Veien mot helbredelse og gjenoppretting fra forlatthetsfølelse

Kompleks PTSD representerer en gruppe symptomer som ofte stammer fra vedvarende og gjentatte traumer i barndommen. Disse kan inkludere fysisk, emosjonell eller seksuell mishandling, samt langvarig forlatthetsfølelse. Her er nøkkelpunktene i sammenhengen mellom kompleks PTSD, barndomstraumer og terapi:

 • Tidlige traumer og forlatthetsopplevelser: Forskning viser at kronisk følelse av å være forlatt i barndommen setter dype spor og kan være en sentral faktor i utviklingen av kompleks PTSD. Uten trygge voksne som tilbyr trøst og veiledning, lagres opplevelsene av hjelpeløshet og isolasjon dypt i personens psyke.
 • Symptomene på kompleks PTSD: De inkluderer svingninger i selvbilde, vanskeligheter med å regulere følelser, mistillit til andre, og en overreaktiv følelse av tomhet og håpløshet. Disse symptomene kan manifestere seg i voksen alder og betraktelig påvirke individets livskvalitet.
 • Terapiens rolle: Terapeutisk intervensjon er avgjørende for å helbrede de dype sårene forårsaket av tidlig traume og forlatthetsfølelse. Terapi gir et rom der den enkelte trygt kan utforske sin fortid, lære nye mestringsstrategier, og gradvis rekonstruere et mer stabilt selv.
 • Traumespesifikk terapi: Behandlingsformer som Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og sensorimotorisk psykoterapi er eksempler på terapier spesialisert for å adressere traumatiske minner lagret i kroppen.
 • Langtidsdynamisk terapi: Denne formen for terapi fokuserer på relasjonsmønstre og kan gi innsikt i hvordan tidligere erfaringer påvirker nåværende følelser og atferd.
 • Gruppeterapi: Å dele erfaringer med andre som har opplevd lignende traumer kan bidra til en følelse av samhørighet og redusert isolasjon.

For mange er terapi veien ut av isolasjonen kompleks PTSD skaper. Det muliggjør en prosess hvor indre smerte anerkjennes, bearbeides, og transformeres til styrke. Med riktig støtte kan individer gjenoppbygge sitt indre fundament og finne veien tilbake til et fullverdig liv.

Bygge sunne relasjoner etter forlatthetsfølelse

Gjenoppbygging av tillit og etablering av sunne grenser med familiemedlemmer er en viktig del av helingsprosessen. Familiens innflytelse og støtte kan være avgjørende, men dette krever en bevisst innsats og engasjement fra alle involverte parter.

Tillit er grunnlaget

Tillit er grunnlaget for enhver sunn relasjon. Det tar tid å bygge opp igjen tilliten, spesielt etter opplevelser av forlatthet. Åpne kommunikasjonskanaler er viktig, slik at alle parter kan uttrykke sine følelser og bekymringer i et trygt miljø.

Etablering av sunne grenser

Etablering av sunne grenser er også nøkkelen til å bygge sterke relasjoner. Grensene bør være tydelige og respekterte, slik at hver person føler seg verdsatt og beskyttet. Dette kan involvere å sette grenser for hvordan familiemedlemmer snakker til hverandre, hvilken type oppførsel som aksepteres, og hvordan konflikter skal løses.

Eksempel: Hvis en person føler seg kritisert eller nedvurdert, kan de sette en grense ved å si noe som “Jeg vil ikke tillate at du behandler meg på denne måten.”

Familiestøtte

Familiestøtte er essensiell i denne prosessen. Familien bør være et trygt sted der alle kan uttrykke sine følelser uten frykt for dømming eller avvisning. Dette kan kreve at familiemedlemmer endrer sin oppførsel og kommunikasjon for å skape et mer støttende miljø.

Eksempel: Familiemedlemmer kan begynne å uttrykke sin kjærlighet og takknemlighet mer åpent, eller de kan begynne å være mer oppmerksomme på hverandres følelser og behov.

Gjenoppretting fra forlatthetsfølelse er ikke en enkel prosess, men med innsats, tålmodighet og støtte kan det bygges sunne og givende relasjoner.

Bygge sunne relasjoner etter forlatthetsfølelse

Forlatthetsfølelse i det moderne samfunn: Ensomhetens tidsalder og sosiale mediers rolle

I den raskt skiftende verden vi lever i, er det et økende problem med ensomhet. Dette fenomenet har blitt kalt ensomhetens tidsalder. Endringene i samfunnets dynamikk, inkludert økt urbanisering, nedbryting av tradisjonelle samfunn og økt vekt på individuell suksess, har alle bidratt til en følelse av isolasjon og forlatthet.

Generasjon perfekt, en betegnelse brukt til å beskrive dagens unge voksne, lider ofte av depresjon og forlatthetsfølelser. Dette skyldes delvis de urealistiske forventningene som stilles til dem både av dem selv og samfunnet rundt.

En annen viktig faktor i dette landskapet er sosiale medier. Disse plattformene har forandret måten vi kommuniserer og relaterer til hverandre på, ofte med en negativ effekt på vår psykiske helse.

Sosiale medier kan gi illusjonen av sammenheng og fellesskap, men ofte fører de bare til ytterligere følelser av isolasjon. Vi sammenligner oss selv med andres filtrerte liv, noe som kan føre til lav selvfølelse og forsterke følelsen av å være alene. Sosiale medier kan også bidra til en følelse av forlatthet når vi ser at andre har det gøy uten oss, eller når vi ikke får den bekreftelsen vi søker gjennom likes og kommentarer.

Det er viktig å være oppmerksom på disse problemene og ta nødvendige skritt for å adressere dem. Dette kan inkludere å begrense bruken av sosiale medier, søke profesjonell hjelp eller finne måter å koble seg til andre på en mer autentisk måte.

Avsluttende tanker

Søk hjelp; det er et tegn på styrke, ikke svakhet. Troen på bedring fra forlatthetsfølelse, depresjon og ensomhet er ikke forgjeves. Mange har gått veien før deg og funnet lys i tunnelen. Husk:

 • Du er ikke alene; støtte finnes.
 • Små skritt mot forandring kan føre til store gjennombrudd i livet ditt.
 • Tilfriskning er en reise, ikke et bestemmelsessted.
 • Tillat deg selv å føle – det er begynnelsen på bedrings-prosessen.

Vær modig og vær tålmodig med deg selv og vit at det finnes håp og hjelp å få.

Få rask hjelp til bedring her

 

Øystein Ausen
Øystein Ausen
13 August 2023
Dette var min første erfaring med terapi. Ove skapte en utrolig trygghet, og han har en god evne til å skape tillit og åpenhet i samtalene. Anbefales på det sterkeste!
Ingeborg Kyvik
Ingeborg Kyvik
15 Mars 2023
Jeg setter veldig stor pris på de samtalene jeg har hatt med Terapivakten/Ove Andre. Ove Andre er lyttende, oppmerksom og tydelig på en gang. Han er faglig dyktig og omsorgsfull, noe som i fellesskap innbyr til tillit. Jeg er takknemlig for gode samtaler som har gitt mulighet for refleksjon, aha-moments, tårer, latter og læring??
Terje Pedersen
Terje Pedersen
8 September 2022
Har ikke vært i terapi hos Terapivakten, men gir automatisk full pott til mennesket og terapeut Ove Andre. En mer åpen og ærlig person med en genuin og ektefølt trang til å hjelpe andre skal man lete veldig lenge etter.
Barbro Sundby
Barbro Sundby
5 April 2022
Jeg og min mann hadde en veldig positiv opplevelse og godt utbytte av terapi hos Annemette hos Terapivakten. Vi var først hos henne i parterapi, og senere var min mann i individuell terapi. Hun har en tilnærming som gjør at du føler deg veldig trygg, fordi hun er så "alminnelig" og rolig selv. Min mann synes egentlig det meste av terapi er noe tull og "for dumt", men ikke med Annemette. Hun får full pott :-)
Annette H Johansen
Annette H Johansen
28 Februar 2022
Jeg kan ikke beskrive i tekst hvor fornøyd jeg er med terapivakten/Ove Andre Remme! Han er faglig dyktig med både en faglig og egenefart kompetanse som skaper en unik dybde og verdifull forståelse i samtale/behandling. I behandling får man også oppgaver med god veiledning og støtte som gjør terapien ytterligere effektiv. Jeg tror de fleste vil tenke "hvorfor fant jeg ikke Terapivakten tidligere" som jeg gjorde!! Anbefaler Terapivakten på det absolutt varmeste!?
Linn Abigail Sandem
Linn Abigail Sandem
14 September 2021
Jeg har fått fantastisk god hjelp til å bli kjent med meg selv gjennom terapeuten min, Ove. Jeg vet at jeg blir sett og hørt uten å bli dømt. Når jeg setter meg i stolen hos han, så kommer det ærlige gode spørsmål som gir meg bedre selvinnsikt og bevissthet rundt egne handlinger, følelser og tankemønstre. Jeg har fått jobbe med både fortid og nåtid på en måte som går hånd i hånd. Det har vært både skummelt og spennende, hvor jeg gikk fra å føle meg ekstremt sårbar og skjør, til å beskytte meg selv med egenkjærlighet og styrke til å være mer til stede for meg selv og ikke bare alle andre. ❤️ Jeg er på en reise hvor jeg føler meg tryggere og mer komfortabel i eget selskap, og ikke ukomfortabel, rastløs og ensom etter en liten time. ❤️ Dette er en trygg arena hvor det er rom for å vokse og å få støtte både når hverdagen går av selv og når livet stormer som værst. Her kjenner og føler jeg på at jeg er i trygge hender! ?
Andre Nadimi
Andre Nadimi
30 Juni 2021
Vi anbefaler terapivakten varmt. Flinke, dyktige folk. Det kan ofte ta et par møter hvor man blir kjent med hverandre før det kommer ordentlig igang, men når det skjer og man blir åpen for terapeuten, kan mye bra skje. Vi har iallefall fått utrolig mye bra ut av det, både på personlig plan og i samholdet vårt hjemme.
Linn
Linn
18 Juli 2018
Den viktigste avgjørelsen jeg har tatt. Å bli møtt med forståelse og omtenksomhet i en så tøff situasjon som mange er i når man søker hjelp, er så uendelig viktig. Terapivakten tok situasjonen min på alvor, og en terapeut var raskt tilgjengelig. Etter mindre vellykkede møter med andre typer terapeuter, var det en glede å møte ett menneske som ikke lot som om hun hadde alle svarene. Hun bare møtte meg slik jeg trengte å bli møtt. Jeg følte meg sett og tatt vare på. Helt fantastisk. Og det å sleppe å dra gjennom halve byen når man ikke har det så godt, og å få fokusere kreftene sin kun på terapien har vært en stor del av suksessen for min del. Man føler seg allerede ganske trygg, fordi man er i sitt eget hjem. Dette er fremtiden, og takk og pris for at Terapivakten tok det første steget. Jeg anbefaler de på det varmeste!
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

Match meg med en Terapeut

Invester i din mentale helse ved å bestille en online konsultasjon med en av våre kvalifiserte terapeuter. Finn en tid som passer best for deg, med priser som starter fra 495,- per konsultasjon. Vennligst fyll ut skjemaet under, så vil vi arbeide med å finne den terapeuten i vårt team som best kan møte dine behov. Det er helt uforpliktende og gratis å sende inn skjemaet, og du har full frihet til å bestemme om du ønsker å booke en time med den foreslåtte terapeuten