Seksuell trakassering på arbeidsplassen – ødeleggende for alle

Seksuell trakassering på arbeidsplassen kan berøre alle ansatte
Hopp til et tema i artikkelen:

Seksuell trakassering på arbeidsplassen – ødeleggende for alle

Har du tenkt over hvor du befinner deg store deler av hverdagen i hele ditt voksne liv? Jo, du er på din arbeidsplass. Her skal du både prestere og yte din profesjon, men også være trygg og ha det godt. Hva da med dem som opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Seksuell trakassering på jobb kan være subtilt og skjult, og kan være vanskelig å oppdage. For å kunne ta tak i problemene må man være klar over at det skjer. For hva er seksuell trakassering, egentlig? Og hvor går grensen for seksuell trakassering? I denne artikkelen går vi grundig igjennom tegn på seksuell trakassering. Vi ser på hvordan dette kan varsles og hva som kan sikre at seksuell trakassering ikke skjer på din arbeidsplass.

Hva er seksuell trakassering?

For å forstå problemer med seksuell trakassering på jobb, må vi først forstå hva seksuell trakassering er. Det kan være lett å tro at seksuell trakassering kun dreier seg om fysiske handlinger av seksuell art. Men seksuell trakassering kan være alt fra fysiske handlinger til verbale handlinger.

Det er heller ikke nødvendig at de uønskede seksuelle handlingene skjer flere ganger og over lang tid for at det skal regnes som seksuell trakassering på jobb. En handling som skjer en enkelt gang, kan regnes som trakassering.

Tenk deg for eksempel at du kommer inn på arbeidsplassen din. Du føler deg stort sett trygg og rolig. Men så kommer Trond. Han som alltid skal slenge ut en liten bemerkning om klær, hår eller rumpe. Eller som må kommentere et eller annet om kroppen din.

Dette er trakassering, og dette er ikke noe en arbeidstaker og kollega skal finne seg i. Seksuell trakassering på arbeidsplassen dreier seg om uvaner, utrygge relasjoner og ukultur. ‘Me too’-rørelsen har vist oss at dette er et stort problem, og et tema det er viktig å tørre å håndtere.

Hva er straffbar seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Noen ganger kan trakasseringen gå så langt at handlingene trer over en grense og blir straffbar ifølge norske straffelover. Dette kan også forekomme uten de selvsagte seksuelle overgrepene som voldtektsforsøk eller voldtekt.

Et eksempel på dette er straffelovens § 295 ‘Misbruk av overmaktsforhold og lignende’. Denne paragrafen har en strafferamme på inntil 6 års fengselsstraff dersom en person benytter seg av sin maktposisjon.

Et eksempel på dette kan være en overordnet som bruker sin posisjon som sjef til å få tilgang til seksuell omgang med sin ansatt. Men det kan også dreie seg om en pleier og en pasient, og ubalansen i maktforholdet mellom dem.

§297 ‘Seksuell handling uten samtykke’ og §298 ‘Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke’ har begge strafferammer på inntil 1 år. Disse lovhjemlene setter rammer for seksuell handling som gjennomføres uten samtykke, og gjelder overalt. Dette inkluderer arbeidsplassen din.

Bestill time for råd og veiledning

Det finnes mange verbale og fysiske tegn på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Hva skal man gjøre ved seksuell trakassering på jobb?

Nå håper vi at du kanskje forstått at seksuell trakassering betegner uønskede handlinger, ytringer eller fremstøt. Handlingene skjer uten at det er fremprovosert, og har som formål å krenke eller skade personen det utføres mot.

Hvis du føler at du opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen, er det din plikt å si ifra til overordnede. Tillitsvalgte på arbeidsplassen eller arbeidsplassens verneombud kan også være personer å vende seg til dersom det er overordnede som står bak trakasseringen.

Vi anbefaler å si ifra på en skriftlig måte slik at varslingen kan dokumenteres. Dette er viktig for fremtidig behandling av saken som varsles inn. Det er også viktig å dokumentere og ta vare på eventuelle bevis for at trakasseringen foregår.

For å kunne dokumentere uønskede seksuelle handlinger som du har opplevd, er det viktig at du har konkrete tegn på seksuell trakassering. Tenk igjennom spørsmålet: ‘hvor går grensen for seksuell trakassering?’ før du dokumenterer det du opplever.

Dersom varslingen ikke tas på alvor eller at det av andre grunner ikke går å løse din sak internt, må saken meldes til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet skal sørge for et forsvarlig, trygt og sikkert arbeidsmiljø på alle arbeidsplasser. Dette er en statlig etat som kan føre tilsyn og sørge for at norske lover følges på arbeidsplassen.

Vi kan si at det viktigste du kan gjøre dersom du opplever seksuell trakassering eller annen uønsket atferd på arbeidsplassen er å ta deg selv på alvor. Saker angående seksuell trakassering har liten sannsynlighet for å gå over av seg selv, og må håndteres av ansvarlige personer.

Det samme gjelder dersom du opplever at en av dine kollegaer blir seksuelt trakassert. Som medarbeider er det din plikt å ta vare på dine kollegaer. Sammen bør dere skape den kulturen og det miljøet dere ønsker. Alle arbeidstakere bør kunne svare på spørsmålet: ‘hvor går grensen for seksuell trakassering?’.

Hvordan kan dere unngå seksuell trakassering på arbeidsplassen?

Mennesker er sosiale vesener, og vi trives sammen. Men det er også i alle sosiale settinger problematikk med trakassering kan oppstå. For det kreves mer enn én person for at det skal kalles trakassering.

Det er dog noen viktige tanker man kan ha med seg og tiltak som kan gjennomføres for å unngå problematikk med seksuell trakassering på arbeidsplassen:

 • Åpen kommunikasjon
  Det å kunne snakke åpent med medarbeidere og kollegaer er viktig. I første omgang må ikke seksuell trakassering være et eget tema, men åpenhet kan føre til at offeret tør å ytre seg.
 • Sosialt arbeidsmiljø
  Sterke arbeidsmiljøer er miljøer som gjør mer enn å bare jobbe sammen. Det å bygge vennskap og et inkluderende miljø på arbeidsplassen er et godt utgangspunkt.
 • Ta hverandre på alvor
  For at et offer skal tørre å varsle og rope ut om eventuelle uønskede hendelser, må han eller hun bli tatt på alvor. Hvis seksuell trakassering på arbeidsplassen ikke blir tatt på alvor, vil ikke ansatte tørre å si ifra.
 • Sterk ledelse
  En god leder er en sterk leder. En leder som ikke kan håndtere varslingssaker og som unngår konflikter vil ikke kunne skape et åpent miljø.
 • Kurs og undervisning
  Informasjon og kunnskap er styrke i varslingssaker angående seksuell trakassering. Derfor kan det være smart å tilby ansatte kurs og utdanninger som gir informasjon om trakassering og uønskede seksuelle handlinger.

Bestill time for råd og veiledning